Naslov:

Ob?ina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Delovni čas občine:

Ponedeljek
 od 7.00 do 15.00 ure
Torek
 od 7.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
?etrtek
 od 7.00 do 14.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

Uradne ure občine:

Ponedeljek
 od 8.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

email:
obcina@velika-polana.si
telefon: 02 5776 750
faks: 02 5776 752

Urednik
Življenska pot Miška Kranjca se je pričela v Prekmurju 15. septembra 1908. leta v družini sezonskega delavca.

Bela štorklja Ciconia ciconia je v številnih evropskih državah simbol sreče.

Tako bogata naravna dediščina kot okoli obeh Polan se je na tako majhnem prostoru ohranila le v redkih predelih Slovenije.

Mlin je znan tudi kot edini ohranjeni tovrstni predindustrijski mlin, katerega obnovo je podprla tudi Evropska unija.

Med strokovnjaki je ta ekosistem znan daleč naokrog, saj so tu pomembna rastišča »prekmurske smreke«-črne jelše, v Evropskem prostoru.

Ljudsko izročilo naših dedov in kulturno dediščino želimo ohranjati in prenašati po zmožnostih društva na mlajše rodove.

Društvo je nastalo v času, ko je bila Velika Polana še blatna vas z lesenimi hišicami s slamnatimi strehami in ko do vasi ni vodila nobena poštena cesta, temveč samo blatni kolovozi.

Kraja z imenom Palina (danes Velika in Mala Polana) in Brezouica (danes Brezovica) se v srednjeveških pisanih virih prvič omenjata v dokumentu, zapisanem 8. maja 1322...

“Ljudje, ki so tam mimo ?li, so rekli svetu, ki je tako raven: P0LJANA. Nekdo je zami?ljeno prikimal z glavo pa dodal "Velika, da, VELIKA POLJANA." In bog stvarnik si je dejal: - Ne, niso nebesa, ni paradi?. Blatno, prazno mo?virje je. Ne angeljni, ki ?e z nebesi niso zadovoljni, ne Adam in Eva, ki jima je bil ?e paradi? premalo. Poljanski reve?i naj ?ive tu. Znabiti da bodo ti tudi s tem zadovoljni.”

Mi?ko Kranjec: Mladost v mo?virju

Spo?tovani obiskovalci, prisr?no pozdravljeni na uradni spletni strani ob?ine Velika Polana!

slikaSvet vse bolj postaja velika vas, v kateri se za vsak, ?e tako nepomemben dogodek izve skorajda v trenutku. Neverjeten razvoj informatike in ra?unalni?ke tehnologije sta nam omogo?ila dostop do prakti?no neomejenih koli?in podatkov. Toda svetovno medmre?je ne pozna cenzure in ne lo?uje med koristnim in nekoristnim, dobrim in slabim, kvalitetnim in nekvalitetnim, itd. Razlo?evanje je prepu??eno kon?nemu uporabniku, ki se lahko v tem labirintu znajde ali pa tudi ne.

Ravno iz na?tetih razlogov smo se pri pripravi podatkov ?e posebej potrudili, da bi izbrali tiste, ki bodo predstavljali dejanski utrip ?ivljenja in dela v na?i ob?ini in katerim boste lahko zaupali.

Upamo, da nam je to vsaj v ve?ji meri uspelo, ?e bolj veseli pa bomo, ?e nam boste stran pomagali sooblikovati s svojimi predlogi. Na?im ob?anom in ?ir?i javnosti ?elimo zagotoviti dostop do informacij javnega zna?aja, naklju?ne obiskovalce pa vzpodbuditi, da nas tudi osebno obi??ejo in spoznajo de?elo ?torkelj v vsej njeni kulturni in naravni raznovrstnosti!

Dobrodo?li v ob?ini Velika Polana!