Naslov:

Občina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Delovni čas občine:

Ponedeljek
 od 7.00 do 15.00 ure
Torek
 od 7.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek
 od 7.00 do 14.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

Uradne ure občine:

Ponedeljek
 od 8.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

email:
obcina@velika-polana.si
telefon: 02 5776 750
faks: 02 5776 752

Urednik
Interreg ivc EU - logo
Ceramica logo

Kratka predstavitev programa Interreg IVC

Namen programa Interreg IVC je "izboljšati uspešnost politik za regionalni razvoj", ki jo lahko zagotovijo regionalne in lokalne oblasti in drugi akterji s pomočjo izmenjave, razširjanja in prenosa izkušenj, znanja in dobrih praks. Cilj programa Interreg IVC je spodbujanje regionalnega razvoja s pomočjo sodelovanja in učenja od drugih držav. Program združuje 27 držav EU, ter Norveško in Švico. Upravičene aktivnosti: inovacije, na znanju temelječe gospodarstvo, varstvo okolja, ter preprečevanje tveganj. Program je sestavljen iz dveh prioritet: 1. prioriteta: Inovacije in na znanju temelječe gospodarstvo. Ta prioriteta vključuje sledeča področja: inovacije, raziskave in razvoj tehnologije, podjetništvo in MSP, informacijska družba, zaposlovanje, človeški kapital ter izobraževanje. 2. prioriteta: Okolje in preprečevanje tveganj. Ta prioriteta vključuje sledeča področja: naravna in tehnološka tveganja (vključno s podnebnimi spremembami), upravljanje z vodami, upravljanje z odpadki, biodiverziteta in ohranjanje naravne dediščine (vključno s kakovostjo zraka), energija in trajnostni javni prevoz ter kulturna dediščina in krajina.

Kaj je projekt CeRamICa?

Projekt CeRamICa je projekt evropskega sodelovanja, ki je podprt s strani Evropske unije, preko programa INTERREG IVC. Projekt je rezultat sodelovanja med Občino Hódmezovásárhely kot vodilnim projektnim partnerjem, šestimi drugimi evropskimi občinami ter petimi ostalimi mednarodnimi projektnimi partnerji, ki si delijo skupno kulturno dediščino, se soočajo z enakimi težavami in se z enako vnemo zavzemajo za ohranjanje in spodbujanje razvoja keramične obrti in sektorja malih obrti. Projektni partnerji so združili moči in izmenjali dobre prakse, z namenom skupnega razvoja lokalnih in regionalnih političnih priporočil in instrumentov za podporo in spodbujanje keramične obrti in sektorja malih obrti v partnerskih regijah ter v ostalih regijah po Evropi. Priporočila politik pospeševanja razvoja sektorja malih obrti projekta CeRamICa so bili pripravljeni z namenom ohranjanja in spodbujanja tega pomembnega segmenta evropske kulturne dediščine ter spodbujanja konkurenčnosti in zagona lokalnega gospodarstva.

Partnerji projekta so občine in drugi organi odločanja, ki zastopajo občine, s čimer bo zagotovljeno nadaljnje izvajanje politik in instrumentov, ki so bili pripravljeni v okviru projekta CeRamICa. Nobeden od projektnih partnerjev pred sodelovanjem v projektu ni imel pripravljene lastne strategije, ki bi bila učinkovita na področju spodbujanja trajnostnega razvoja keramične obrti in sektorja malih obrti. Velika dodana vrednost projekta CeRamICa je moč evropskega širokega sodelovanja in priložnosti, da se razvijejo učinkovite razvojne politike in orodja, ki temeljijo na medsebojni izmenjavi izkušenj. To lahko bistveno pripomore k teritorialnemu razvoju partnerskih regij ter k ekonomski modernizaciji in povečani konkurenčnosti tega specifičnega gospodarskega sektorja, ki predstavlja pomemben del evropske kulturne dediščine.

Izhodišče projekta CeRamICa je bila temeljita analiza sektorja malih obrti v partnerskih regijah, vključno s pogovori z vsemi zainteresiranimi deležniki. Te analize predstavljajo tudi način za ugotavljanje dobrih praks partnerjev, ki so že pripeljale do otipljivih rezultatov in jih je mogoče prilagoditi in uporabiti drugje, ter pričakovati enako uspešne rezultate. Rezultati analiz stanja v sektorju so neposredno usmerjali ključne aktivnosti projekta: okrepljeno izmenjavo izkušenj in dobrih praks med partnerji.

Izmenjava in prenos dobrih praks sta pomenili edinstveno priložnost za učenje iz izkušenj drugih, osvojitev novih metodologij, postopkov ali tehnik, ki so prispevali k prvim korakom pri prepoznavanju učinkovitega trženja in orodij za usposabljanje, odpiranje novih trgov za podjetja in obrtnike, ustvarjanje novih delovnih mest in podjetij ali razvoj novih produktov.

Projektni partnerji so vse skozi tesno sodelovali z zainteresiranimi deležniki: strokovnimi organizacijami, združenji, odločevalci - med drugimi z združenji keramičnih obrtnikov, turističnimi organizacijami, gospodarskimi zbornicami, centri za usposabljanje in šolami, da bi našli ustrezne metodologije in pristope, ki bi bili podprti s strani vseh deležnikov, da bi zagotovili dolgoročni trajnostni razvoj sektorja.

Projekt CeRamICa jasno sledi ciljem programa INTERREG IVC in Lizbonski pogodbi. Vsak projektni partner je na podlagi izmenjanih izkušenj in pridobljenih znanj pripravil Priporočila politik pospeševanja razvoja sektorja malih obrti projekta CeRamICa, ki so bila potrjena s strani politikov in odgovornih uradnih organov vsakega od projektnih partnerjev (občinski svet, upravni odbor). Priporočila politik pospeševanja razvoja sektorja malih obrti projekta CeRamICa so bila še podkrepljena s pripravo akcijskega načrta, ki je določil konkretne ukrepe za izvajanje predlaganih priporočil s pomočjo zasebnih, javnih (financiranje s strani EU) in drugih virov financiranja.

In nenazadnje, dogodki v okviru izvedbe projekta so bili organizirani z namenom razširjanja znanj in pridobljenih izkušenj projektnih partnerjev o možnostih uspešnega ohranjanja, spodbujanja in krepitve gospodarske moči keramične obrti in sektorja malih obrti v partnerskih regijah in drugod.

Nadaljuj na 2. stran